fbpx

Polityka prywatności

 

Wersja PolskaEnglish Version
Tożsamość administratora danych i dane kontaktowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Team Up Recruitment Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane
w celach bieżących procesów rekrutacyjnych na stanowiska, o które się ubiegasz, a które są prowadzone dla klienta Administratora.

Ponadto Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu wypełnienia wymogów określonych przez prawo podatkowe
i księgowe. Administrator może również przetwarzać dane osobowe zawarte
w aplikacji w celu ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami, jeśli odnoszą się do wspomnianego procesu rekrutacji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda przetwarzania danych osobowych.

W celu ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w określaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami publicznymi.

Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawnych przetwarzane są na podstawie konieczności wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom oraz osobom upoważnionym przez administratora do korzystania z danych podczas wykonywania ich obowiązków służbowych.

Ponadto także podmiotom upoważnionym na mocy prawa i podmiotom współpracującym z administratorem, w tym dostawcom usług informatycznych.

 

Przekazywanie danych osobowych za granice.

 

Twoje dane mogą być przekazywane Klientom zagranicznym oraz Klientom krajowym którzy z kolei mogą przekazywać Twoje dane za granicę.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę Twoich danych, na przykład:

– poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych lub

– poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE na podmioty w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji lub

– przekazując Twoje dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo oraz

– jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Twoim interesie dla celów umowy (gdy na przykład musimy przenieść dane poza EOG w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, jeżeli jesteś naszym Klientem) lub

– jeżeli wyraziłeś zgodę na przeniesienie danych.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub wycofania zgody.

Ponadto możemy przechowywać dane osobowe w celu ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony prawem. Dane służące wypełnieniu obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, będą przechowywane do czasu usunięcia tej podstawy przetwarzania.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w rekrutacjach.

 

Czy twoje dane będą wykorzystywane do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

The identity and the contact details of the controller.

The Administrator of your personal data is Team Up Recruitment Spolka z o.o. in Lodz, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź.

 

The purposes of processing personal data and the legal basis for their processing.

 

Your personal data will be processed for current recruitment purposes for the position that you apply for, that is conducted for Administrator’s client.

What is more, your personal data, will be also processed in order to fill requirements stated by tax and accounting law. The Administrator might also process your personal data, included in your application in order to establish, investigate or defend against claims, if they refer to the mentioned recruitment process.

The legal basis to proceed your personal data is your consent for personal data processing.

In order to establish, investigate or defend against claims, we will process your personal information based on our legitimate interest in determining, investigating or defending against claims in proceedings before courts or public authorities.

Personal data processed for purposes arising from legal provisions are processed on the basis of the need to fulfill legal obligations incumbent on the Administrator.

 

Information about recipients of personal data or categories of recipients.

 

Personal data may be made available to potential employers and may be provided to persons authorized by the administrator to use data in the performance of their official duties, as well as entities authorized under the law and cooperating entities, including IT service providers.

 

Transfer of data internationally.

 

Your personal data might be transferred to

overseas Clients and to Clients within your country who may, in turn, transfer your data internationally.

We want to make sure that your data are stored and transferred in a way which is secure. We will therefore only transfer data outside of the European Economic Area or EEA (i.e. the Member States of the European Union, together with Norway, Iceland and Liechtenstein) where it is compliant with data protection legislation and the means of transfer provides adequate safeguards in relation to your data, for example:

– by way of data transfer agreement, incorporating the current standard contractual clauses adopted by the European Commission for the transfer of personal data by data controllers in the EEA to data controllers and processors in jurisdictions without adequate data protection laws; or

– by signing up to the EU-U.S. Privacy Shield Framework for the transfer of personal data from entities in the EU to entities in the United States of America or any equivalent agreement in respect of other jurisdictions; or

– transferring your data to a country where there has been a finding of adequacy by the European Commission in respect of that country’s levels of data protection via its legislation; or

– where it is necessary for the conclusion or performance of a contract between ourselves and a third party and the transfer is in your interests for the purposes of that contract (for example, if we need to transfer data outside the EEA in order to meet our obligations under that contract if you are a Client of ours); or

– where you have consented to the data transfer.

 

The period for which the personal data will be stored.

 

Your personal data will be processed to complete the recruitment process or withdraw your consent.

In addition, we may store your personal data for the purpose of determining, investigating or defending against claims related to the recruitment process for a period justified by law. The data, based on the fact that they are necessary to fulfill the legal obligations incumbent on the Administrator, will be kept until this processing basis has been dropped.

 

Your rights.

 

In the case of processing data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time without affecting the actions taken before the withdrawal.

 

You have the right to access your data, rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data, the right to raise objections.

 

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, ie the President of the Office for Personal Data Protection, if it considers that the data processing violates the provisions on the protection of personal data.

 

Providing personal data is voluntary.

 

Providing personal data is voluntary but necessary to take part in the recruitment process. Failure to provide personal data will prevent participation in recruitments.

 

The existence of automated decision-making.

 

Your personal data will not be used for automated decision making including profiling.